neiye

Hypertension

1
1
API Product Name CAS NO. Classification
Olmesartan 5-(4'-Bromomethyl-1,1'-biphenyl-2-yl)-1-triphenylmethyl-1H-tetrazole 124750-51-2 hypertension
Olmesartan Ethyl 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-imidazole-5-carboxylate 144689-93-0 hypertension
Olmesartan 1-(4-ethoxycarbonylphenyl)pyrrole 144690-33-5 hypertension